+420 734 362 892
28.02.2022

Důležitost pojištění na dopravním trhu

Matouš Sychra

V dnešní době je problémem, že dopravci i nadále zaměňují pojištění své odpovědnosti se smluvně
danou povinností pojištění zásilky. Tyto dva druhy pojištění jsou ovšem v praxi odlišné povahy a proti
odlišným rizikům a pro dopravce to může vést až k fatálním důsledkům.
„Jak ukazuje praxe při obstarávání a provádění přeprav stejně jako rozhodovací praxe soudů, stále
častějším problémem je stanovení odpovědnosti zasílatelů či dopravců za škodu, kterou tyto subjekty
způsobí tím, že pro své zákazníky neuzavřou řádně zbožové pojištění zásilky. A nejen tím, že třeba
přímo neuzavřou majetkové pojištění proti rizikům hrozícím zásilce v průběhu přepravy, ale i tím, že
jej někdy sice uzavřou, ale v nevhodném rozsahu či obsahu.“ Uvedla pro Dopravní noviny JUDr. Alice
Kubová Bártková, M.E.S., advokátka Rödl & Partner.
„Navíc rozsah a obsah odpovědnosti zasílatele a odpovědnosti dopravce za takzvané zbožové
pojištění zásilky je rozdílný. V praxi je tedy dobré rozlišovat a být si vědom také toho, zda povinnost
ke zbožovému pojištění je přebírána v rámci či v souvislosti se smlouvou zasílatelskou nebo smlouvou
o přepravě,“ dodala.
Podle § 2475 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, společně s úpravou péče zasílatele za
sjednání přepravy, má zasílatel povinnost pojistit zásilku jen tehdy, bylo-li to ujednáno. Toto pro
zasílatele znamená, že musí brát v úvahu svou odpovědnost za zajištění přepravy s potřebnou péčí.
„U zasílatele tedy bude tam, kde není případně jasná a výslovná úprava takové povinnosti přesněji
specifikována ve smlouvě, záviset ve vztahu ke sjednávání a podmínkám pojištění zásilky zejména na
hledisku jeho potřebné péče zasílatele. Naopak u dopravce bude záležet zejména na jasné úpravě
takovéto povinnosti ve smlouvě. U dopravce totiž není jeho povinnost k pojištění zásilky v rámci
specifických povinností dopravce v zákoně jasně a výslovně upravena žádným způsobem;
odpovědnost dopravce směřuje k provedení přepravy, na rozdíl od zasílatele, u nějž směřuje k jejímu
obstarání jako činnosti komplexnější a odborně náročnější,“ uvedla Alice Kubová Bártková.
My v LogEx Logistics klademe důraz na to, aby zákazníkovo zboží bylo v té nejlepší péči. Disponujeme
veškerým pojištěním pro krytí jakýchkoliv škod, které mohou zákazníkovi vzniknout. Doporučujeme
naším zákazníkům aby si pečlivě prověřovali svoje dodavatele dopravních služeb, protože dle našich
zkušeností většina dopravců neřeší škody způsobené zákazníkům tak jako my v LogEx Logistics.

Blog
Our partners